COMING SOON! PQDT Open is getting a new home!

ProQuest Open Access Dissertations & Theses will remain freely available as part of a new and enhanced search experience at www.proquest.com.

Questions? Please refer to this FAQ.

Dissertation/Thesis Abstract

"A Well-Cared for Cow Produces More Milk": The Biotechnics of (Dis)assembling Cow Bodies in Wisconsin Dairy Worlds
by Overstreet, Katy, Ph.D., University of California, Santa Cruz, 2018, 300; 13422590
Abstract (Summary)

Denne afhandling undersøger krydsfeltet imellem omsorg (care) og produktion på kommercielle mejerilandbrug i det sydlige Wisconsin, hvor landmænd og deres køer er tvunget til konstant at øge mælkeproduktionen for at kunne vedblive med at eksistere. Slagordet, "a well-cared for cow produces more milk", er således sund fornuft i Wisconsins mejeriverdener. Slagordet er bundet til en forestilling om, at investeringen af tid og penge i omsorgen for køer giver økonomisk mening, samtidig med at det skjuler, hvordan optimeringen af koens fysiologi mod et højere mælkeproduktionsniveau er forbundet med lidelse. Midt i denne moralske knude af omsorgs—og produktionslogik, som udfoldes i en lang række tekniske og videnskabelige indgreb i produktionssystemet, indgår mennesker og køer aktivt på kompleks vis i det daglige arbejde med at producere mælk. Denne afhandling følger disse indgreb og deres konsekvenser på gårdene i Wisconsin.

Afhandlingen viser, hvorledes den enkelte gård er et "patch"—på én gang et geografisk jordlod og et plaster eller en "lap"—i et produktionssystem, opbygget af talrige diskurser, der former, hvad det vil sige at være en landmand, og hvad det vil sige at være en ko. En produktivistisk diskurs, der placerer mælk i litermål som industriens kerne, retfærdiggør de bioteknologiske indgreb, der søger at gøre køer til maskiner med et optimalt udbytte af såvel mælk som kalve. Disse indgreb retter sig mod bestemte dele af koens krop, som var de mekaniske komponenter, med det formål at finjustere dem til højere mælkeproduktion.

Afhandlingens kapitler følger og performer denne bogstavelige og billedlige (de)montering af menneskers og kvægs liv ved at udfolde de verdener og diskurser, der opstår gennem opdelingen og optimeringen af koens kropslige dele: koens fordøjelsessystem, dens gener, dens æggestokke, og dens yver samt af de smagsindtryk, der er forbundet hermed. Igennem denne udfoldelse søger afhandlingen at synliggøre de dimensioner af tid og rum (spatiotemporalities) i mælkeproduktionen som materielle måder, hvorigennem køernes kroppe optimeres og jagten på effektivitet foregår i praksis. Kapitlet om koens fordøjelsessystem (rumen) viser, hvordan køer figureres som højtydende "atleter" med specialiserede kostvaner orienteret imod at fremskynde stofskiftet og dermed produktionen af mælk. Kapitlet om koens gener følger de spekulative fremtidsscenarier, hvor den imaginære "Superko" og dens endnu urealiserede produktionspotentiale venter. Kapitlet om koens æggestokke sporer den hormonelle manipulation, der søger at styre køernes kroppe imod synkron reproduktion, samtidigt med at den skjuler omkostningerne ved den højintense mælkeproduktion. Kapitlet om koens yvere fører os til malketid, hvor infrastrukturer former mulighederne for arbejdet ko og menneske imellem såvel som betingelserne for deres samarbejde, intimitet og gensidige udnyttelse. Og ligesom koens krop bliver smag også opdelt i mindre bestanddele muliggjort af ganens sensoriske kapacitet. Kapitlet om smag viser således, hvordan køer gøres til genstand for en ernæringsmæssig diskurs gennem en omsorgspraksis, der bringer koens og menneskets sanser i rekursiv og gensidig samklang.

Ved at følge den opdeling af koens fysiologi, som udgør det afgørende diskursive greb i "koen-som-maskine" paradigmet, demonstrerer denne afhandling, hvordan bioteknologiske indgreb, som har til formål at maksimere mælkeproduktionen, bidrager til at genopfinde livet og arbejdet på Wisconsins kvægfarme, der alle er fanget en radikal økonomisk omstrukturering med større kvægflokke på færre gårde. Samtidigt demonstrerer afhandlingen dog også, hvordan denne teknologiske, økonomiske og symbolske demontering af koens krop, uanset hvor voldsom den er, ikke desto mindre afhænger af en omsorgspraksis på den enkelte gård, som sikrer at kokroppen er en effektiv producent. Ved at følge de diskurser og praksisser, der udfolder sig omkring koens kropslige (de)montering, afdækker afhandlingen således også de modstandsformer, som—lige meget hvor små de måtte være—ikke desto mindre bærer på muligheden for at hele og genvinde noget af det tabte.

Indexing (document details)
Advisor: Caldwell, Melissa L.
Commitee: Guthman, Julie, Tsing, Anna L., Wolf-Meyer, Matthew
School: University of California, Santa Cruz
Department: Anthropology
School Location: United States -- California
Source: DAI-A 80/06(E), Dissertation Abstracts International
Source Type: DISSERTATION
Subjects: Cultural anthropology, Agriculture, Soil sciences
Keywords: Biopolitics, Biotechnology, Bodies, Care, Human-animal relations, Multispecies ethnography, Cow, Dairy
Publication Number: 13422590
ISBN: 978-0-438-85370-6
Copyright © 2021 ProQuest LLC. All rights reserved. Terms and Conditions Privacy Policy Cookie Policy
ProQuest