COMING SOON! PQDT Open is getting a new home!

ProQuest Open Access Dissertations & Theses will remain freely available as part of a new and enhanced search experience at www.proquest.com.

Questions? Please refer to this FAQ.

Dissertation/Thesis Abstract

Using Local Knowledge to Inform Commercial Fisheries Science and Management in Poland and Alaska
by Figus, Elizabeth Carroll, Ph.D., University of Alaska Fairbanks, 2018, 192; 10747800
Abstract (Summary)

Nauka i podejmowanie decyzji w zakresie komercyjnego zarządzania rybołówstwem odbywają się w kontekście niepewności. Badanie to pokazuje, w jaki sposób lokalna wiedza posiadana przez rybaków może zostać wykorzystana do złagodzenia tej niepewności. Rozprawa ta dokumentuje lokalną wiedzę rybaków w Polsce i na Alasce oraz przyczynia się do rozwoju metod wykorzystania tej wiedzy lokalnej w zarządzaniu rybołówstwem. Konkretne przykłady studium przypadku zostały opracowane na podstawie wywiadów przeprowadzonych z rybakami w dwóch badanych regionach. Przeprowadzono wywiady z rybakami (którzy łowią Gadus morhua) w Polsce i (którzy łowią Hippoglossus stenolepis) na Alasce. Metody jakościowe i ilościowe wykorzystano do analizy lokalnej wiedzy o ekosystemach, a także preferencji rybaków dotyczących przepisów. 'Analiza konsensusu kulturowego' ('cultural consensus analysis') została wykorzystana do ilościowego określenia porozumienia między rybakami w Polsce o obfitości i kondycji dorsza, a uogólnione modelowanie addytywne posłużyło do pokazania, jak rybacy i naukowcy przypisywali różne przyczyny podobnym zaobserwowanym zjawiskom. Zastosowano 'wiele analiz czynnikowych' ('multiple factor analysis') i regresję logistyczną, aby zademonstrować, jak cechy rybołówstwa wpływają na spotkania z przypadkowymi połowami w komercyjnym łowisku halibuta na południowo-wschodniej Alasce. W końcu wykorzystano model procesu analitycznej hierarchii ('analytic hierarchy process'), aby rzucić światło na preferencje rybaków halibuta na temat metod gromadzenia danych na ich statkach. Wszystkie wyniki pokazują, że włączenie lokalnej wiedzy rybaków do zarządzania rybołówstwem nie musi ograniczać się do nieformalnych rozmów lub publicznych zeznań na zebraniach, aby mogli oni być interpretowalni merytorycznie przez menedżerów.

Indexing (document details)
Advisor: Criddle, Keith R.
Commitee: Beaudreau, Anne, Carothers, Courtney, Kuzebski, Emil
School: University of Alaska Fairbanks
Department: Fisheries
School Location: United States -- Alaska
Source: DAI-B 79/09(E), Dissertation Abstracts International
Source Type: DISSERTATION
Subjects: Environmental management, Environmental Studies, Environmental science, Aquatic sciences
Keywords: Alaska, Atlantic cod, Commercial fishing, Local knowledge, Pacific halibut, Poland
Publication Number: 10747800
ISBN: 978-0-355-87281-1
Copyright © 2021 ProQuest LLC. All rights reserved. Terms and Conditions Privacy Policy Cookie Policy
ProQuest